Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Het Zwicht volgt de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en in werking getreden per 1 juni 2014.

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst:
  Een overeenkomst waarbij de consument producten, en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze diensten door Het Zwicht worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Het Zwicht;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de familie Perfors die de accommodatie van Het Zwicht gedurende een periode van max. 4 kalenderweken verhuurt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Het Zwicht en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: niet van toepassing
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimtehoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Het Zwicht

Naam ondernemer:fam. R. Perfors, Handelend onder de naam/namen: Het Zwicht
Vestigingsadres:Wiersserbroekweg 2, 7244 PP  Barchem
Adres van 'Het Zwicht':Buskerdijk 5, 7261 ML  Ruurlo (formeel gemeentelijk ades Gemeente Berkelland)


Bereikbaarheid:Van maandag t/m zondag vanaf 09:00 uur tot 21:00 uur
E-mailadres:zwicht@hetzwicht.nl ; r.perfors@aytink.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) welke door Het Zwicht binnen het kader van de beschikbaarheidsstelling zijn aangegaan. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Het Zwicht en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Zwicht en op elke overeenkomst tussen Het Zwicht en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, stelt Het Zwicht de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Het Zwicht, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Het Zwicht zijn in te zien. Op verzoek van de consument, zal Het Zwicht hem een afschrift van de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk, toezenden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Het Zwicht gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Zwicht niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Het Zwicht is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Het Zwicht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Het Zwicht daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Het Zwicht kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Het Zwicht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een reservering of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Als Het Zwicht om welke reden dan ook, goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een reservering of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd tot 60 dagen voor de start van de reservering zonder opgave van redenen ontbinden. Het Zwicht mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere, ondubbelzinnige wijze aan Het Zwicht.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Niet van toepassing

Artikel 9 - Verplichtingen van Het Zwicht bij herroeping

Als Het Zwicht de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het Zwicht kan Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie herroepen, als de, in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering, onverhoopt is voorzien.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-en andere belastingtarieven
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. rijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Het Zwicht dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Het Zwicht staat ervoor in, dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Het Zwicht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van reserveringen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van de familie Perfors

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienende door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan het einde van de bedenktermijn, zijnde 60 dagen en vòòr de aanvang van de reserveringsperiode of:
 2. bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de reserveringsovereenkomst en vòòr de aanvang van de reserveringsperiode

  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Het Zwicht is gewezen op de te late betaling en Het Zwicht de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Het Zwicht gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; met een minimum van € 40,=.
  Het Zwicht kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  Het Zwicht kan de reserveringsovereenkomst op de dag van aankomst beëindigen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Het Zwicht beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Zwicht.
 3. Bij Het Zwicht ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Zwicht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Het Zwicht in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 5. Op overeenkomsten tussen Het Zwicht en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Niet van toepassing

Artikel 17 – Niet van toepassing

Artikel 18 – Niet van toepassing

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Niet van toepassing

 
Button